శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

కోలుకఱ్ఱ వి.
  1. మట్టిపనివారు వాడు గజము పొడుగు కఱ్ఱ

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు