శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

క్రొత్త పదాన్ని నింపేముందుగా ఈ పదము ఇప్పటికే నిఘంటులో వున్నదేమో ముందుగా శోధన నుపయోగించి చూడండి. నిఘంటువులో ఉన్న పదాలను తీసుకొనబడవు. ఈ పరికరము ద్వారా అన్ని పదములను చేర్చడానికి అవకాసమున్నప్పటికి సాంకేతిక పరమైన నూతన తెలుగుపదాలను మాత్రమే పరిశీలించి నిఘంటువులో చేర్చబడతాయి.

పదము
భాషాభాగము
రూపాంతర పదములు(పదానికి పదానికి మధ్య కామా ( , ) పెట్టడం మరువకండి)
మూలము ( ఈ పదము ఏ పదమునుంచి వచ్చింది? )
పర భాషలో సమానార్థము గల పదములు (తమిళము: పదము ; కన్నడ: పదము ఇలా వ్రాయడం మరువకండి)
వ్యుత్పత్తి ( ఈ పదము ఎలా పుట్టింది )
పదానికి అర్థాలను ఈ క్రింద వ్రాయండి. సమానార్థాలు గల వానిని ఒకే పెట్టెలో సంఖ్యలనుపయోగించి వ్రాయండి. వేర్వేరు అర్థాలయినచో అర్థము - ౨, అర్థము - ౩ ... పెట్టెల్లో వ్రాయండి

అర్థము - 1

అర్థము (వేరు వేరు సమానార్థాలను అంకెలనుపయోగించి వ్రాయండి)


వీలైతే ఈ అర్థానికి అర్థవంతమైన బొమ్మ లింకును చేర్చండి. ఆ లింకు నుండి నిఘంటువు బొమ్మను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది


ఏ శాస్త్ర విభాగానికి సంబంధించినది (ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే సంఖ్యలనుపయోగించి వ్రాయండి ( ఉదా: ౧.గణితశాస్త్రము ౨. గణన శాస్త్రము ౩. భౌతికశాస్త్రము ఇలా వ్రాయాలి))


ఈ క్రింద పద ప్రయోగమునకు సంబంధించిన వివరములను వ్రాయండి.మీరు రిఫరెన్సు పుస్తకమునుంచి వ్రాసే ఉదాహరణ తప్పక మీరు చెప్పిన పై అర్థాలను స్ఫురింప చేయాలి

ఉదాహరణ పేరు ( అనగా ఉదాహరణ వచనమైతే వచనము, సామెతైతే సామెత, పద్యమైతే ఛందము పేరు ( ఉత్పల మాల, చంపకమాల ఇలా ) వ్రాయండి )


పుస్తకము పేరు | పుట సంఖ్య | రచయిత | (పైప్ గుర్తుతో విడగొట్టి వ్రాయండి) ( పద్యము కానీ, వచనము కానీ ఏ పుస్తకములో ఏ పేజీలో ఇచ్చారో వ్రాస్తూ, పుస్తకము పేరు దాని వివరాలు వ్రాయవచ్చు )


ఈ పదమును ఎలా ప్రయోగించాలో పూర్తి ఉదాహరణ

అర్థము - 2

అర్థము (వేరు వేరు సమానార్థాలను అంకెలనుపయోగించి వ్రాయండి)


వీలైతే ఈ అర్థానికి అర్థవంతమైన బొమ్మ లింకును చేర్చండి. ఆ లింకు నుండి నిఘంటువు బొమ్మను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది


ఏ శాస్త్ర విభాగానికి సంబంధించినది (ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే సంఖ్యలనుపయోగించి వ్రాయండి ( ఉదా: ౧.గణితశాస్త్రము ౨. గణన శాస్త్రము ౩. భౌతికశాస్త్రము ఇలా వ్రాయాలి))


ఈ క్రింద పద ప్రయోగమునకు సంబంధించిన వివరములను వ్రాయండి.మీరు రిఫరెన్సు పుస్తకమునుంచి వ్రాసే ఉదాహరణ తప్పక మీరు చెప్పిన పై అర్థాలను స్ఫురింప చేయాలి

ఉదాహరణ పేరు ( అనగా ఉదాహరణ వచనమైతే వచనము, సామెతైతే సామెత, పద్యమైతే ఛందము పేరు ( ఉత్పల మాల, చంపకమాల ఇలా ) వ్రాయండి )


పుస్తకము పేరు | పుట సంఖ్య | రచయిత | (పైప్ గుర్తుతో విడగొట్టి వ్రాయండి) ( పద్యము కానీ, వచనము కానీ ఏ పుస్తకములో ఏ పేజీలో ఇచ్చారో వ్రాస్తూ, పుస్తకము పేరు దాని వివరాలు వ్రాయవచ్చు )


ఈ పదమును ఎలా ప్రయోగించాలో పూర్తి ఉదాహరణ

అర్థము - 3

అర్థము (వేరు వేరు సమానార్థాలను అంకెలనుపయోగించి వ్రాయండి)


వీలైతే ఈ అర్థానికి అర్థవంతమైన బొమ్మ లింకును చేర్చండి. ఆ లింకు నుండి నిఘంటువు బొమ్మను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది


ఏ శాస్త్ర విభాగానికి సంబంధించినది (ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే సంఖ్యలనుపయోగించి వ్రాయండి ( ఉదా: ౧.గణితశాస్త్రము ౨. గణన శాస్త్రము ౩. భౌతికశాస్త్రము ఇలా వ్రాయాలి))


ఈ క్రింద పద ప్రయోగమునకు సంబంధించిన వివరములను వ్రాయండి.మీరు రిఫరెన్సు పుస్తకమునుంచి వ్రాసే ఉదాహరణ తప్పక మీరు చెప్పిన పై అర్థాలను స్ఫురింప చేయాలి

ఉదాహరణ పేరు ( అనగా ఉదాహరణ వచనమైతే వచనము, సామెతైతే సామెత, పద్యమైతే ఛందము పేరు ( ఉత్పల మాల, చంపకమాల ఇలా ) వ్రాయండి )


పుస్తకము పేరు | పుట సంఖ్య | రచయిత | (పైప్ గుర్తుతో విడగొట్టి వ్రాయండి) ( పద్యము కానీ, వచనము కానీ ఏ పుస్తకములో ఏ పేజీలో ఇచ్చారో వ్రాస్తూ, పుస్తకము పేరు దాని వివరాలు వ్రాయవచ్చు )


ఈ పదమును ఎలా ప్రయోగించాలో పూర్తి ఉదాహరణ

అర్థము - 4

అర్థము (వేరు వేరు సమానార్థాలను అంకెలనుపయోగించి వ్రాయండి)


వీలైతే ఈ అర్థానికి అర్థవంతమైన బొమ్మ లింకును చేర్చండి. ఆ లింకు నుండి నిఘంటువు బొమ్మను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది


ఏ శాస్త్ర విభాగానికి సంబంధించినది (ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే సంఖ్యలనుపయోగించి వ్రాయండి ( ఉదా: ౧.గణితశాస్త్రము ౨. గణన శాస్త్రము ౩. భౌతికశాస్త్రము ఇలా వ్రాయాలి))


ఈ క్రింద పద ప్రయోగమునకు సంబంధించిన వివరములను వ్రాయండి.మీరు రిఫరెన్సు పుస్తకమునుంచి వ్రాసే ఉదాహరణ తప్పక మీరు చెప్పిన పై అర్థాలను స్ఫురింప చేయాలి

ఉదాహరణ పేరు ( అనగా ఉదాహరణ వచనమైతే వచనము, సామెతైతే సామెత, పద్యమైతే ఛందము పేరు ( ఉత్పల మాల, చంపకమాల ఇలా ) వ్రాయండి )


పుస్తకము పేరు | పుట సంఖ్య | రచయిత | (పైప్ గుర్తుతో విడగొట్టి వ్రాయండి) ( పద్యము కానీ, వచనము కానీ ఏ పుస్తకములో ఏ పేజీలో ఇచ్చారో వ్రాస్తూ, పుస్తకము పేరు దాని వివరాలు వ్రాయవచ్చు )


ఈ పదమును ఎలా ప్రయోగించాలో పూర్తి ఉదాహరణ

అర్థము - 5

అర్థము (వేరు వేరు సమానార్థాలను అంకెలనుపయోగించి వ్రాయండి)


వీలైతే ఈ అర్థానికి అర్థవంతమైన బొమ్మ లింకును చేర్చండి. ఆ లింకు నుండి నిఘంటువు బొమ్మను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది


ఏ శాస్త్ర విభాగానికి సంబంధించినది (ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే సంఖ్యలనుపయోగించి వ్రాయండి ( ఉదా: ౧.గణితశాస్త్రము ౨. గణన శాస్త్రము ౩. భౌతికశాస్త్రము ఇలా వ్రాయాలి))


ఈ క్రింద పద ప్రయోగమునకు సంబంధించిన వివరములను వ్రాయండి.మీరు రిఫరెన్సు పుస్తకమునుంచి వ్రాసే ఉదాహరణ తప్పక మీరు చెప్పిన పై అర్థాలను స్ఫురింప చేయాలి

ఉదాహరణ పేరు ( అనగా ఉదాహరణ వచనమైతే వచనము, సామెతైతే సామెత, పద్యమైతే ఛందము పేరు ( ఉత్పల మాల, చంపకమాల ఇలా ) వ్రాయండి )


పుస్తకము పేరు | పుట సంఖ్య | రచయిత | (పైప్ గుర్తుతో విడగొట్టి వ్రాయండి) ( పద్యము కానీ, వచనము కానీ ఏ పుస్తకములో ఏ పేజీలో ఇచ్చారో వ్రాస్తూ, పుస్తకము పేరు దాని వివరాలు వ్రాయవచ్చు )


ఈ పదమును ఎలా ప్రయోగించాలో పూర్తి ఉదాహరణ

అర్థము - 6

అర్థము (వేరు వేరు సమానార్థాలను అంకెలనుపయోగించి వ్రాయండి)


వీలైతే ఈ అర్థానికి అర్థవంతమైన బొమ్మ లింకును చేర్చండి. ఆ లింకు నుండి నిఘంటువు బొమ్మను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది


ఏ శాస్త్ర విభాగానికి సంబంధించినది (ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే సంఖ్యలనుపయోగించి వ్రాయండి ( ఉదా: ౧.గణితశాస్త్రము ౨. గణన శాస్త్రము ౩. భౌతికశాస్త్రము ఇలా వ్రాయాలి))


ఈ క్రింద పద ప్రయోగమునకు సంబంధించిన వివరములను వ్రాయండి.మీరు రిఫరెన్సు పుస్తకమునుంచి వ్రాసే ఉదాహరణ తప్పక మీరు చెప్పిన పై అర్థాలను స్ఫురింప చేయాలి

ఉదాహరణ పేరు ( అనగా ఉదాహరణ వచనమైతే వచనము, సామెతైతే సామెత, పద్యమైతే ఛందము పేరు ( ఉత్పల మాల, చంపకమాల ఇలా ) వ్రాయండి )


పుస్తకము పేరు | పుట సంఖ్య | రచయిత | (పైప్ గుర్తుతో విడగొట్టి వ్రాయండి) ( పద్యము కానీ, వచనము కానీ ఏ పుస్తకములో ఏ పేజీలో ఇచ్చారో వ్రాస్తూ, పుస్తకము పేరు దాని వివరాలు వ్రాయవచ్చు )


ఈ పదమును ఎలా ప్రయోగించాలో పూర్తి ఉదాహరణ

అర్థము - 7

అర్థము (వేరు వేరు సమానార్థాలను అంకెలనుపయోగించి వ్రాయండి)


వీలైతే ఈ అర్థానికి అర్థవంతమైన బొమ్మ లింకును చేర్చండి. ఆ లింకు నుండి నిఘంటువు బొమ్మను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది


ఏ శాస్త్ర విభాగానికి సంబంధించినది (ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే సంఖ్యలనుపయోగించి వ్రాయండి ( ఉదా: ౧.గణితశాస్త్రము ౨. గణన శాస్త్రము ౩. భౌతికశాస్త్రము ఇలా వ్రాయాలి))


ఈ క్రింద పద ప్రయోగమునకు సంబంధించిన వివరములను వ్రాయండి.మీరు రిఫరెన్సు పుస్తకమునుంచి వ్రాసే ఉదాహరణ తప్పక మీరు చెప్పిన పై అర్థాలను స్ఫురింప చేయాలి

ఉదాహరణ పేరు ( అనగా ఉదాహరణ వచనమైతే వచనము, సామెతైతే సామెత, పద్యమైతే ఛందము పేరు ( ఉత్పల మాల, చంపకమాల ఇలా ) వ్రాయండి )


పుస్తకము పేరు | పుట సంఖ్య | రచయిత | (పైప్ గుర్తుతో విడగొట్టి వ్రాయండి) ( పద్యము కానీ, వచనము కానీ ఏ పుస్తకములో ఏ పేజీలో ఇచ్చారో వ్రాస్తూ, పుస్తకము పేరు దాని వివరాలు వ్రాయవచ్చు )


ఈ పదమును ఎలా ప్రయోగించాలో పూర్తి ఉదాహరణ

అర్థము - 8

అర్థము (వేరు వేరు సమానార్థాలను అంకెలనుపయోగించి వ్రాయండి)


వీలైతే ఈ అర్థానికి అర్థవంతమైన బొమ్మ లింకును చేర్చండి. ఆ లింకు నుండి నిఘంటువు బొమ్మను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది


ఏ శాస్త్ర విభాగానికి సంబంధించినది (ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే సంఖ్యలనుపయోగించి వ్రాయండి ( ఉదా: ౧.గణితశాస్త్రము ౨. గణన శాస్త్రము ౩. భౌతికశాస్త్రము ఇలా వ్రాయాలి))


ఈ క్రింద పద ప్రయోగమునకు సంబంధించిన వివరములను వ్రాయండి.మీరు రిఫరెన్సు పుస్తకమునుంచి వ్రాసే ఉదాహరణ తప్పక మీరు చెప్పిన పై అర్థాలను స్ఫురింప చేయాలి

ఉదాహరణ పేరు ( అనగా ఉదాహరణ వచనమైతే వచనము, సామెతైతే సామెత, పద్యమైతే ఛందము పేరు ( ఉత్పల మాల, చంపకమాల ఇలా ) వ్రాయండి )


పుస్తకము పేరు | పుట సంఖ్య | రచయిత | (పైప్ గుర్తుతో విడగొట్టి వ్రాయండి) ( పద్యము కానీ, వచనము కానీ ఏ పుస్తకములో ఏ పేజీలో ఇచ్చారో వ్రాస్తూ, పుస్తకము పేరు దాని వివరాలు వ్రాయవచ్చు )


ఈ పదమును ఎలా ప్రయోగించాలో పూర్తి ఉదాహరణ

అర్థము - 9

అర్థము (వేరు వేరు సమానార్థాలను అంకెలనుపయోగించి వ్రాయండి)


వీలైతే ఈ అర్థానికి అర్థవంతమైన బొమ్మ లింకును చేర్చండి. ఆ లింకు నుండి నిఘంటువు బొమ్మను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది


ఏ శాస్త్ర విభాగానికి సంబంధించినది (ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే సంఖ్యలనుపయోగించి వ్రాయండి ( ఉదా: ౧.గణితశాస్త్రము ౨. గణన శాస్త్రము ౩. భౌతికశాస్త్రము ఇలా వ్రాయాలి))


ఈ క్రింద పద ప్రయోగమునకు సంబంధించిన వివరములను వ్రాయండి.మీరు రిఫరెన్సు పుస్తకమునుంచి వ్రాసే ఉదాహరణ తప్పక మీరు చెప్పిన పై అర్థాలను స్ఫురింప చేయాలి

ఉదాహరణ పేరు ( అనగా ఉదాహరణ వచనమైతే వచనము, సామెతైతే సామెత, పద్యమైతే ఛందము పేరు ( ఉత్పల మాల, చంపకమాల ఇలా ) వ్రాయండి )


పుస్తకము పేరు | పుట సంఖ్య | రచయిత | (పైప్ గుర్తుతో విడగొట్టి వ్రాయండి) ( పద్యము కానీ, వచనము కానీ ఏ పుస్తకములో ఏ పేజీలో ఇచ్చారో వ్రాస్తూ, పుస్తకము పేరు దాని వివరాలు వ్రాయవచ్చు )


ఈ పదమును ఎలా ప్రయోగించాలో పూర్తి ఉదాహరణ