శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

చిప్పగొడ్డలి వి.ఔ.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • చిప్ప+గొడ్డలి
  1. చెట్లు నఱకుట కుపయోగించు గొడ్డలి
    1. సీ. కుండపోఁగులు చిప్పగొడ్డండ్లు సెలగోల లొప్పారు పలువంక యుంగరములు. నీలా.3.49.

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు